Саяси жүйе дегеніміз не?

а) саяси институттар, саяси бірлестіктер, саяси ұйымдар, саяси қозғалыстар, саяси партиялар, т.б. жиынтығы

б) қоғамдық ұйымдар, ассоциациялар, корпорациялар, қауымдастықтар жиынтығы

в) әлеуметтік институттар, әлеуметтік топтар, әлеуметтік қабаттар, жеке тұлғалар мен индивидтер жиынтығы

г) қоғамды ұйымдастыру жүйелерінің жиынтығы

д) экономикалық қарым-қатынастар жүйесі

207. Сайлау алдында және саяси болжамдар жасауда жиі қолданылатын социологиялық әдіс:

а) сауалнама жүргізу

б) эксперимент әдісі

в) контент-анализ

г) мониторинг әдісі

д) консалтинг әдісі

208. «Саяси жүйе» терминін ғылымға енгізген ойшылдар:

а) Д.Истон, Г.Альмонд

б) Г.Спенсер, Н.Смелзер

в) О.Конт, Э.Дюркгейм

г) М.Вебер, К.Маркс

209. Билік – бұл:

а) өзінің еркін басқаларға жүргізуге бағытталған, мақсатқа жету үшін түрлі ресурстарды жұмылдыра алатын күштер жиынтығы

б) белгілі бір құндылықтар мен фактілердің негізінде күш қолдану әдісі

в) қоғамды зорлық-зомбылық көрсете отырып басқару әдістерінің жиынтығы

г) адамдардың бір қоғамның ішінде немесе басқа қоғамға билік жүргізу әдісі

д) жеке тұлғаның халыққа қолданатын билігі

210. М.Вебер теориясындағы биліктің түрлері:

а) легальды, дәстүрлі, харизматикалық

б) идеалды типтер теориясы

в) әлеуметтік іс-әрекеттер теориясы

г) «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі

д) түсінуші әлеуметтануы

211. В.Паретоның «Элиталар айналымы» теориясының мәні:

а) әлеуметтік қабаттардың орын ауыстыруы заңды құбылыс

б) билікке талас тоқтамайтын процесс

в) ұйымдағы іскерлік, шешім қабылдау және ұйымдағы иерархия

г) басқару стильдері

д) кез-келген қолында билігі, байлығы бар адамдар

212. «Үкімет кемшіліктері халықтың оған көзсіз сенуінен», -деген ойдың авторы:

А) Ш.Л. Монтескье

Б) Ж.Ж. Руссо

В) Н. Назарбаев

Г) Т.Гоббс

Д) С. МұқановР мемлекеттік жастар саясаты туралы Заң қашан қабылданды?

А) 2004ж. 7 шілдеде

Б) 1994ж. 17 маусымда

В) 2007ж. 27 қаңтарда

Г) 2001ж. 11 мамырда

Д) 2006ж. 15 ақпан

214. Қайта өрлеу заманының тамаша саяси ойшылдарын атаңыз:

А) Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, А.Августин, Ф.Аквинский

Б) О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс

В) Т.Парсонс, Р.Мертон, Ч.Кули

Г) Г.Мид, З.Фрейд, Дж. Морено

Д) Аристотель, Платон

Оғамның ішкі шиеленістері немен анықталады?

А) билік үшін күрес, әлеуметтік қажеттіліктердің дұрыс бөлінбеуінен теңсіздіктер мен әділетсіздіктер пайда болуынан

Б) кұндылықтар мен қажеттіліктер бір-бірінен алшақтауынан

В) әртүрлі моральдық жүйелердің қақтығысулары арқылы

Г) адамдардың жеке мәдени деңгейлерінің бір-біріне сай келмеуінен

Д) адамдардың адамгершілік ұстанымдарының түрлі болуынан

216. Қоғамның ең ірі саяси институты:

А) мемлекет

Б) адамзат кауымдастығы

В) бейресм топтар

Г) бюрократизм

Д) таптар


9837713044628753.html
9837739203128539.html
    PR.RU™